ขอแสดงความยินดี กับทีมการรณรงค์ ลดละเลิกและรู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) และนวัตกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี

ที่ทีมการรณรงค์ ลดละเลิกและรู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “แกนนำนักศึกษาพยาบาลฯ: บทบาทที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 ลดบุหรี่และป้องกัน NCDs จากบุหรี่” ประเภทที่ 1 การรณรงค์เพื่อลดการใช้บุหรี่ไฟฟ้า จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเครือข่ายพยาบาลเพื่อการคุมยาสูบแห่งประเทศไทย

Written by