Menu Close

Nursing“Communication with HEART”

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสถาบันภูมิ จัดสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ “Communication with HEART” โดยวิทยากร อ.ธนประเสริฐ สมิทธิเนตย์ (โค้ชโทนี่) และ อ.สุชาติ แสงทองสวัสดิ์ (โค้ชโจ) เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร และ Active Learning ให้กับอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของทักษะการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้อาจารย์คณะพยาบาลได้นำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารและการสอนนักศึกษาพยาบาล บรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น กระตือรือร้นด้วยการฝึกปฏิบัติ และการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันตลอดการสัมมนาอย่างน่าประทับใจ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม

Posted in กิจกรรมคณะ