Menu Close

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

Posted in กิจกรรมคณะ