นักวิจัยติดดาว ประจำปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร. สุสารี ประคินกิจ

ผศ.ดร. สุสารี ประคินกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุสารี ประคินกิจ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยติดดาวจากคณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผลงานเด่น

  1. “ผลของโปรแกรมสร้างสุข ผ่อนคลายความเครียด ผ่านแอปพลิเคชั่น (Guide Image Dynamic Meditation Music Therapy Application) ต่อความเครียด ความสุข คุณภาพชีวิต ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนเมือง”           นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ รางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 3: การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล”  
  2. “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมผสานกายและจิตสุข 5 มิติ ต่อระดับไขมันในเลือด เปอร์เซ็นต์ไขมัน มวลกระดูก และความดันโลหิต ในสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ”        ตีพิมพ์ในวารสารควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 62
  3. “การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาชุมชนหนึ่งในกรุงเทพมหานคร”        ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 62

Written by