“นักวิจัยติดดาว” ประจำปีการศึกษา 2565 อาจารย์สุกฤตา ตะการีย์

ผลงานวิชาการ
1.พรทิพย์ สงวนพันธุ์ และสุกฤตา ตะการีย์. (2562). ผลของการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลมารดาเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอดในโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “พลังพยาบาลกับอนาคตพยาบาลไทยในยุค 4.0: สังคมปัญญาประดิษฐ์”. จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 หน้า 208-217.

2.สุกฤตา ตะการีย์, ศากุล ช่างไม้ และสมพันธ์ หิญชีระนันทน์. (2562). ผลลัพธ์ของการพยาบาลที่มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันในการฉีดอินซูลินด้วยตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารพยาบาล. 68(3), 48–55.

3.พิชาภรณ์ จันทนกุล, สมฤดี ชื่นกิติญานนท์, สุกฤตา ตะการีย์ และศิริพร สามสี. (2564). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ของสตรีวัยรุ่นที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. 22(43), 62-76.

4.สุกฤตา ตะการีย์, พิชชาภรณ์ จันทนกุล, รัตนาภรณ์ นิวาศานนท์, กาญจนา งามจันทราทิพย์ และศิริพร สามสี. (2565). ผลลัพธ์การจัดการเรียนภาคปฏิบัติออนไลน์ ในนักศึกษาพยาบาลช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: กรณีศึกษา รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด สาขาผดุงครรภ์. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 23(45), 73-88.

5.สุกฤตา ตะการีย์, อรทิพา ส่องศิริ, สุสารี ประคินกิจ, รัตนาภรณ์ นิวาศานนท์, และพาจนา ดวงจันทร์. (2566). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล. 39(1), 90-99.

6.สุกฤตา ตะการีย์, พิชาภรณ์ จันทนกุล, อรทิพา ส่องศิริ, ธัญลักษณ์วดี ก้อนทองถม และธัญญลักษณ์ ดีชาติธนากุล. (2566) ผลการใช้นวัตกรรมนุ่มนิ่มอโรมาคลายเครียดสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม. 24(46). 69-82.

Written by