นักศึกษา ปี 1เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ณ วัดวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 9-10 ม.ค. 63

ภาพกิจกรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 9-10 ม.ค. 63 ณ วัดวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Written by