ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) โดยแนะนําให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 สําหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้ม ที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ดังนั้น การสร้างความตระหนัก รู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมในการ รับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์

จึงออกประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเอง คณะพยาบาลศาสต์ มหาวิทยาลัยสยาม และต่อสังคมส่วนรวม

คลิกอ่านมาตรการการป้องกัน COVID-19 ที่นี่

Written by