Menu Close

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย “ก้าวแรกที่สำคัญสู่วิชาชีพพยาบาล”


🕯 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 24 ในงานพิธีรับหมวกและเข็มเครื่องหมาย ณ อาคาร12 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสยาม ในวัน พฤหัสบดี​ ที่ 6 สิงหาคม​ 2563 ขอให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญ และประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมแห่งความเป็นวิชาขีพพยาบาล…เทอญ 💐✨
Posted in กิจกรรมคณะ