ภาพกิจกรรม#พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายแสดงชั้นเรียน

Written by