Menu Close

รับรางวัลชนะเลิศการประกวด ผลงาน จากสภาการพยาบาล

ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่นำการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สู่ FAM Nurse จนได้รับการยอมรับในระดับประเทศ กับรางวัลชนะเลิศการประกวด ผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ในประเภทการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “รากฐานจริยธรรม สู่การบริการสาธารณสุขในชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยนักศึกษาที่มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” นำเสนอโดยอาจารย์สุนันทา บุญรักษาและผศ.วารุณี เพไร และรางวัลรองชนะเลิศ การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมของสถาบันการศึกษาพยาบาล นำเสนอโดย ผศ.ดร.พิชาภรณ์ จันทนกุล ในงานประชุมวิชาการเรื่อง “จริยธรรม…ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาลในยุคดิจิทัล” ในวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี

Posted in กิจกรรมคณะ