Menu Close

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม หลายอัตรา

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าปฏิบัติงาน เป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จำนวนหลายอัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำเร็จการศึกษาระดับโท/เอก หรือโทควบเอก ทางการพยาบาล โดยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังนี้

1) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2) การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
3) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
4) การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

ประกาศ ณ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

Posted in ข่าวประกาศ