ด่วน!!! รับสมัครอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม หลายอัตรา

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าปฏิบัติงาน เป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนหลายอัตรา

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จำนวนหลายอัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ  โดยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังนี้
1) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลายอัตรา
2) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3) การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
4) การพยาบาลผดุงครรภ์
5) การพยาบาลมารดาและทารก

คุณสมบัติขอผู้สมัคร
>>> สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โท/เอก หรือโทควบเอก ทางการพยาบาล 
>>> มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566

Written by