แสดงความยินดีกับนายสันติพงศ์ แก้วนรา ศิษย์เก่า 20 ธันวาคม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับนายสันติพงศ์ แก้วนรา  ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับ 2 รางวัลจาก BANGKOK HOSPITAL BSR SURAT NURSING AWARD 2019 คือรางวัลชนะเลิศ ผลงาน Story Telling เรื่อง พยาบาลวิชาชีพ : กรพยามาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์หลักคุณธรรมพื้นฐานทีพย่าบาลควรปฏิบัติ และรางวัลชนะเลิศผลงาน Case discussion เรื่อง Acute Decompensated Heart Failure หรือ AD จากนายแพทย์สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

Written by