Menu Close

โครงการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ 2 กันยายน 2562

คณะกรรมการความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นความสำคัญของ
อุบัติภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการองค์กร  จึงมีการกำหนดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 และคณาจารย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร นำทีมวิทยากรโดยคุณจิรพัฒน์ กุลสุ ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สถานีดับเพลิงบาง เมื่อ 2 กันยายน
Posted in กิจกรรมคณะ