คณะกรรมการบริหาร

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

                                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ดร.วัฒนีย์ ปานจินดา

ดร.ชนิดา มัทวางกูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงาน
และกลยุทธ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาภรณ์ จันทนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุสารี ประคินกิจ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพร อรัณยภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสดาว เรโนลด์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์

อาจารย์นุชรี เอกศิลป์

อาจารย์เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ดร.พ.จ.อ.ภูมเดชา ชาญเบญจพิภู

Written by