คณะกรรมการบริหาร

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี : อนุปริญญาพยาบาล , มหาวิทยาลัยมหิดล , 2516/ ครุศาสตรบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2522
ระดับปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาแนะแนว), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2537
ระดับปริญญาเอก : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2545

ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนีย์ ปานจินดา
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี : อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย , วิทยาลัยสภากาชาดไทย , 252/ ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์ , วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย , 2521
ระดับปริญญาโท
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) , มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
ระดับปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา),มหาวิทยาลัยสยาม, 2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา มัทวางกูร
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต , วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์, 2536/ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข),มหาวิทยาลัย  สุโขทัยธรรมาธิราช, 2538
ระดับปริญญาโท
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
ระดับปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุสารี ประคินกิจ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาวิทยาลัยมหิดล , 2539
ระดับปริญญาโท : ศิลปศาสตร  มหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545
ระดับปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการส่งเสริมสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาภรณ์ จันทนกุล
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
ระดับปริญญาโท
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัย มหิดล , 2541
ระดับปริญญาเอก : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรพร อรัณยภาค
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ (เกียรตินิยมอันดับ1) , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก , 2517/ ศิลปศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2521
ระดับปริญญาโท
: ครุศาสตร มหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2530
ระดับปริญญาเอก : –

อาจารย์ เฟื่องสุข ไพศาลกอบฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายระเบียบวินัย

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2520
ระดับปริญญาโท
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529
ระดับปริญญาเอก : –

อาจารย์เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538
ระดับปริญญาโท
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนและชนบท)  มหาวิทยาลัยมหิดล , 2548   
ระดับปริญญาเอก
: –

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี ชื่นกิติญานนท์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัย  มหิดล , 2541
ระดับปริญญาโท
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544
ระดับปริญญาเอก
: วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิต (เภสัชวิทยา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสดาว เรโนลด์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ , 2532
ระดับปริญญาโท
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2535
ระดับปริญญาเอก
: Doctor of Philosophy (Higher  Educational  administration)  University  of  Newcastle Australia, 2548

ดร.พ.จ.อ.ภูมเดชา ชาญเบญจพิภู
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสารเทศ

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต (พยาบาล) , พยาบาลศึกษา วิทยาลัยพยาบาล สมทบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2535/ ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2532
ระดับปริญญาโท
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สรีรวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540
ระดับปริญญาเอก
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2560

Written by