Menu Close

March 1, 2021

ประชาสัมพันธ์ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ กำหนดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาระดับคณะ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศจ้าาา ประชาสัมพันธ์ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ กำหนดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาระดับคณะ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามวันที่ 3 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาวันที่ 5 มีนาคม 2564 เลือกตั้งออนไลน์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่ 3,4วันที่ 6 มีนาคม…