ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ 

เรื่อง การพยาบาลยุคเทคโนโลยีชาญฉลาด สร้างโอกาสพยาบาลเก่งเป็นเลิศ (Smart Nursing for Smart Nurses) ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567   Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin