Menu Close

9 กันยายน คณะพยาบาลศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะพยาบาลศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 บรรยากาศเป็นไปด้วยกัลญาณมิตร

Posted in กิจกรรมคณะ