Menu Close

KM วิชาการ: การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนออนไลน์

บทสรุปผู้บริหาร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 และคณะกรรมการการได้นำกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาจัดการความรู้ค้นหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างไร   ที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับนักศึกษาพยาบาล โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ในคณะฯทุกคน

คลิกอ่านบทสรุปและน่าสนใจต่อได้ที่นี่

Posted in กิจกรรมคณะ