Menu Close

QA สัญจรคณะพยาบาลศาสตร์ 29 มกราคม 2563

คณะกรรมการ QA มหาวิทยาลัยสยาม ได้สัญจรมาคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเสนอแนะการประกันคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

Posted in กิจกรรมคณะ