คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย 6 สิงหาคม 2563

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 24 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 กำหนดการ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) โดยแนะนําให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 สําหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้ม ที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ดังนั้น การสร้างความตระหนัก รู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมในการ รับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักศึกษา Read More …

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ระหว่างสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. 25 มิถุนายน 2563 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

KM วิชาการ: การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนออนไลน์

บทสรุปผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 และคณะกรรมการการได้นำกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาจัดการความรู้ค้นหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างไร   ที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับนักศึกษาพยาบาล โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ในคณะฯทุกคน คลิกอ่านบทสรุปและน่าสนใจต่อได้ที่นี่ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2563

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2563 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9 นาฬิกา 30 นาที เราจะพบกันผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยแบ่งเป็นคณะ 🎉🎉ขั้นตอนการเข้าร่วมตามคลิปนี้ครับ 1. Download application/program Microsoft Teams 2. เข้าสู่ระบบด้วย รหัสนักศึกษา@siam-u.ac.th 3. รหัสผ่าน Siam12345 4. ใส่ Code คณะพยาบาลศาสตร์ ด้านล่าง 📌คณะพยาบาลศาสตร์ Code: 2s5lu50 นักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศทุกคนตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศพร้อมกับนักศึกษาใหม่คณะอื่นๆ มีข้อขัดข้องในการเข้าสู่ระบบ ประสานงาน Read More …

คณะพยาบาลศาสตร์ ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาลในการตรวจประเมินการรับรองสถาบัน ระหว่างวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาล ตามที่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น และเปิดรับนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกในปี 2538 พร้อมได้รับการประเมินและการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตร ดำเนินการตามข้อบังคับสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองสถาบันฯ ตั้งแต่เริ่มต้น และอย่างต่อเนื่อง และระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 นี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาล เป็นครั้งที่ 5 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่น 21 รับปริญญาบัตรในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Bitec Internation Exhibition Hall 98-99

คณบดี คณาจารย์แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่น 21 รับปริญญาบัตรในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Bitec Internation Exhibition Hall 98-99 รวมภาพกิจกรรม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin